Trgovački centar Novi Marof

Osnove karakteristike objekta: 
        
- AB montažna konstrukcija              
- AB monolitna konstrukcija
- građevinski radovi
- izolaterski radovi        
    
       
Trgovački centar Novi Marof, odnosno građevina poslovne namjene pretežito trgovačke namjene je slobodnostojeća građevina, etažnosti prizemlje, te se nalazi na lokaciji Zagrebačka ulica bb, Novi Marof.

Građevina je pravilnog oblika slova L kojim se zauzima sjeverno - zapadni dio obuhvata zahvata, dok se ostali dio zahvata uređuje za parkirališne potrebe te zelenilo. Ukupni gabarit građevine iznosi cca 136,16 x 126,92 m. Visina građevine iznosi 6,00 m do visine stražnjeg nadozida, odnosno 7,50 m do visine nadozida na glavnom pročelju orijentiranom prema parkiralištu.

Ukupna tlocrtna površina građevine iznosi 8.300,80 m2.

Trgovački centar sastojat će se od pretežito poslovnih prostora trgovačke namjene, te jednog poslovnog prostora planiranog za ugostiteljstvo tipa caffe bar i sl.

Sveukupno je planirano 13 zasebnih funkcionalnih jednica / poslovnih prostora.
         

INVESTITOR: Iskopi i Transporti Belobrajdić d.o.o.           
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 1.440.000,00  
     

POVRŠINA: 23.047,60 m2