Poslovna građevina Decentia

Osnove karakteristike objekta: 
        
- AB montažna konstrukcija              
- građevinsko - obrtnički radovi
- hortikultura
- hidrotehničke instalacije
- razni radovi         
    
       
Planirana poslovna građevina je trgovačke mamjene i izgradnja totema. U planiranoj poslovnoj građevini - trgovačke namjene na nivou prizemlja planira se prodajni i gospodarski dio trgovine.

Prodajni dio planirane je površine cca 420,00 m2 dok je gospodarski dio površine cca 180,00 m2.

Poslovna građevina trgovačke djelatnosti pravilnog je oblika sa dvostrešnim kosim krovom blagog nagiba skrivenim iza atike građevine.

Investitor Decentia d.o.o. je trgovački lanac koji posluje u više od 30 maloprodajnih trgovačkih objekata na području grada Zagreba.
         

INVESTITOR: Decentia d.o.o. , Novaljska ulica 1, Zagreb             
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 6.000.000,00 kn      
POVRŠINA: 600 m2